Petra Steffens, Paul Bernarding, Köln
Yin-Yang, Taichi-Qigong